Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

TegelhuysArnhem, Joh. Huddeweg 19, 6827 CA  Arnhem

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van reparatie-, installatie, montage- of overige werkzaamheden alsmede alle overeenkomsten tot het vervaardigen van adviezen, ontwerpen e.d. van TegelhuysArnhem gevestigd te Arnhem hierna te noemen “TegelhuysArnhem”.

2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. De door TegelhuysArnhem te vervaardigen adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden

worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van TegelhuysArnhem bindend.

2. Mondelinge afspraken binden TegelhuysArnhem eerst nadat deze schriftelijk door TegelhuysArnhem zijn bevestigd dan wel zodra TegelhuysArnhem met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door TegelhuysArnhem bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van TegelhuysArnhem zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft TegelhuysArnhem het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden, brochures, monsters, modellen, afbeeldingen, opgaven van maten, afmetingen en kleuren alsmede overige beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen,

catalogi, promotiemateriaal en/of informatie op de website van TegelhuysArnhem zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde voorbeelden van de bescheiden, monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van TegelhuysArnhem, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van TegelhuysArnhem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TegelhuysArnhem niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TegelhuysArnhem het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

A. alle gegevens welke TegelhuysArnhem nodig heeft voor het - naar zijn oordeel - adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door TegelhuysArnhem gewenste vorm aan TegelhuysArnhem worden verstrekt

B. TegelhuysArnhem op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat TegelhuysArnhem zijn werkzaamheden aanvangt, dan wel dat deze werkzaamheden zodanig zijn ingericht dat TegelhuysArnhem aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

D. TegelhuysArnhem tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

E. TegelhuysArnhem kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;

F. TegelhuysArnhem tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords;

G. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie waar TegelhuysArnhem en/of de door TegelhuysArnhem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door TegelhuysArnhem en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan kosten voor hen verbonden zijn

H. de plaats waar de apparatuur, materialen e.d. van TegelhuysArnhem opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is dat beschadiging of ontvreemding - in welke vorm en op welke wijze dan ook - niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart TegelhuysArnhem voor gevolgen voortvloeiend uit het niet-juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is TegelhuysArnhem gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

 

 

 

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken en/of bescheiden moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien TegelhuysArnhem zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door TegelhuysArnhem per transactie worden gefactureerd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt TegelhuysArnhem zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de voor de uitvoering van de werkzaamheden aangeschafte materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. TegelhuysArnhem stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij TegelhuysArnhem in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. de bescheiden te leveren.

4. Indien de wederpartij ook na verloop van de door TegelhuysArnhem gestelde redelijke termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft TegelhuysArnhem het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. TegelhuysArnhem is alsdan gerechtigd de te leveren bescheiden te retourneren aan de leverancier ofwel alsnog af te leveren bij de wederpartij voor diens rekening en risico, dan wel desnoods te vernietigen.

5. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

6. TegelhuysArnhem is bevoegd om - ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. TegelhuysArnhem kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken en/of bescheiden te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te installeren c.q. te monteren zaken, welke niet door TegelhuysArnhem zelf zullen worden geleverd, tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van TegelhuysArnhem niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is TegelhuysArnhem gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan TegelhuysArnhem niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft TegelhuysArnhem het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. TegelhuysArnhem heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door TegelhuysArnhem verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

4. Alle onkosten welke door TegelhuysArnhem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 8: PRIJZEN, TARIEVEN WERKZAAMHEDEN

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2. TegelhuysArnhem is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij.

 

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen TegelhuysArnhem en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door TegelhuysArnhem te worden bevestigd.

2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:

A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is TegelhuysArnhem gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.

2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij TegelhuysArnhem.

3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door TegelhuysArnhem verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

4. Kleine gebreken die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

5. TegelhuysArnhem is verplicht de in lid 4 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 60 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

6. TegelhuysArnhem is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn

aan de dag treden en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 11: TEGELS

1. Tegels die uit voorraad worden geleverd mogen binnen 14 dagen na levering aan de wederpartij worden geretourneerd, mits de tegels in volle en onbeschadigde verpakking en tegen overlegging van de factuur c.q. pakbon.

2. Monsters van natuursteen, tegels en overige zaken moeten als voorbeelden worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal dit noodzakelijk maakt.

3. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.

 

ARTIKEL 12: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij in de zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert dan wel indien de wederpartij in de bescheiden fouten en/of onvolkomenheden constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle kan constateren, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van TegelhuysArnhem te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij TegelhuysArnhem binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen. Dit laatste gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan TegelhuysArnhem.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden aan TegelhuysArnhem te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 14 van artikel 13 in aanmerking genomen.

4. De bestelde zaken worden in de bij TegelhuysArnhem voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van TegelhuysArnhem.

5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - nuance- en/of kleurafwijkingen in de door TegelhuysArnhem geleverde keramische en natuurstenen zaken, kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van TegelhuysArnhem.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. TegelhuysArnhem dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van TegelhuysArnhem indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door TegelhuysArnhem te bepalen wijze in de originele verpakking c.q. emballage.

9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. TegelhuysArnhem kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van TegelhuysArnhem, zijn personeel dan wel van de door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van TegelhuysArnhem - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is TegelhuysArnhem nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door TegelhuysArnhem gesloten verzekering.

4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht TegelhuysArnhem zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5. TegelhuysArnhem staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

6. TegelhuysArnhem neemt bij bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage c.q. installatie en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald (merk) materiaal is voorgeschreven.

7. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is TegelhuysArnhem verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen of zaken zelf.

8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen TegelhuysArnhem tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

9. Zo door TegelhuysArnhem geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

10. Gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de eventuele toepassing van natuurlijke grondstoffen staat TegelhuysArnhem er niet voor in dat nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

11. Op vertoon van de factuur geeft TegelhuysArnhem garantie op de uitvoering van de werkzaamheden, mits er sprake is van normaal gebruik en correct onderhoud. Op kit- en voegwerk wordt eveneens garantie gegeven, mits er sprake is van normaal gebruik en correct onderhoud. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor preventief onderhoud en tijdig herstel aan voegen, kitnaden en beschadigd tegelwerk om zodoende lekkage te voorkomen. Dit geldt tevens voor scheuren in tegelwerk.

12. De garantieperiode voor de kosten van herstelwerkzaamheden bedraagt 6 jaar na ingebruikname, met in achtneming van de volgende staffel: het eerste jaar 100%, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%. TegelhuysArnhem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

 

 

 

 

 

 

13. TegelhuysArnhem geeft 1 jaar garantie op hang- en sluitwerk, bedrijfszekerheid en roestvorming, mits is voldaan aan lid 11 van dit artikel. Corrosie van spiegels en metalen als gevolg van onvoldoende ventilatie is uitgesloten van garantie.

14. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt TegelhuysArnhem de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

15. De wederpartij verliest diens rechten jegens TegelhuysArnhem en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart TegelhuysArnhem tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van TegelhuysArnhem strijdig gebruik, foutief onderhoud en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan TegelhuysArnhem zijn verschaft en/of voorgeschreven;

C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde c.q. het door TegelhuysArnhem uitgevoerde werk heeft verricht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TegelhuysArnhem;

D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan TegelhuysArnhem;

E. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

 

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient contant te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien partijen mede het verrichten van werkzaamheden zijn overeengekomen zal de overeengekomen prijs c.q. het door de wederpartij verschuldigde honorarium door TegelhuysArnhem op de volgende wijze aan de wederpartij worden gefactureerd:

A. 50% van het verschuldigde bedrag aan arbeidsloon bij het verstrekken van de opdracht door de wederpartij;

B. 100% van de te leveren materialen voor aanvang van de werkzaamheden;

C. 50% van het verschuldigde bedrag aan arbeidsloon bij aanvang en gedurende de werkzaamheden, termijnen worden vooraf in de offerte of opdrachtbevestiging vastgelegd;

D. de resterende 20% en eventueel meer- en/of minderwerk bij ingebruikname.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de wederpartij aan TegelhuysArnhem een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C. zal de wederpartij, na daartoe door TegelhuysArnhem te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd

zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

D. heeft TegelhuysArnhem het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. TegelhuysArnhem zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van TegelhuysArnhem kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de wederpartij niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is TegelhuysArnhem bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien TegelhuysArnhem het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. A. Indien de wederpartij - uit welken hoofde ook - één of meer tegenvorderingen op TegelhuysArnhem heeft dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. TegelhuysArnhem is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, waaronder - doch niet uitsluitend - alle rechten op de door haar geleverde bescheiden.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan TegelhuysArnhem voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan TegelhuysArnhem verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

5. Door het verstrekken van gegevens, informatie, documenten e.d. aan TegelhuysArnhem, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig

ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij TegelhuysArnhem in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. TegelhuysArnhem behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens TegelhuysArnhem heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen c.q. bedongen prijs alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval TegelhuysArnhem een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van TegelhuysArnhem vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht TegelhuysArnhem terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens TegelhuysArnhem heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. TegelhuysArnhem kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van TegelhuysArnhem op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en TegelhuysArnhem gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 19: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe TegelhuysArnhem krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van TegelhuysArnhem en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van TegelhuysArnhem, is TegelhuysArnhem gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden diens verplichtingen jegens TegelhuysArnhem tot aan dat moment te voldoen.

 

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren of op te zeggen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan TegelhuysArnhem een door TegelhuysArnhem nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden en gederfde winst aan TegelhuysArnhem te vergoeden. TegelhuysArnhem is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart TegelhuysArnhem ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 21: GESCHILLEN

1. Bij eventuele geschillen tussen partijen zal in eerste instantie gepoogd worden met behulp van bemiddeling tot een oplossing te komen.

2. Mocht lid 1 van dit artikel geen oplossing geven, dan zal het geschil worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat TegelhuysArnhem de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar TegelhuysArnhem gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 

Versie 1-1-2016

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem  alsmede staan deze vermeld op de website van TegelhuysArnhem

 

 
Geen producten